Staten van Vlaanderen

 

Willem Pieter BLOCKMANS

door: Bert Vervaet

 

Willen Pieter Blockmans gaf in 1973 in het kader van de “Koninklijke Commissie voor geschiedenis” het omvangrijke werk uit : “Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria van Bourgondië en Filips de Schone (5 januari 1477 – 26 september 1506). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasselrijen en van de vorstelijke ambtenaren. Deel I. Tot de vrede van Kadzand (1492), Brussel, Paleis der Academiën, 1973

Merkwaardig in dit werk, voor ons, afstammelingen van boerengeslachten, is de aanwezigheid van een naamgenoot, toen nog geschreven “van der Vaedt”, als een hoog geplaatst diplomaat. Heeft iemand van ons al iets meer vernomen van de herkomst en het nageslacht van deze naamgenoot? Is er enig verband met reeds gekende takken?

van der Vaedt Jan was vorstelijk ambtenaar, meer bepaald “pensionaris” of rechtsgeleerd raadsman in 1488-1489 in het hertogdom Bourgondië. Mogelijk woonde hij in Mechelen? Hij is betrokken bij tal van onderhandelingen met de Leden en de Staten van Vlaanderen, waarbij ook de juridische plaats van die vertegenwoordiging van  Vlaanderen aan belangrijke evoluties onderhevig was.

In de functie van vorstelijk ambtenaar was hij met de drie leden van Vlaanderen (Brugge, Gent en Ieper) van 17 tot 27 april 1488 aanwezig te Brugge, samen met Willem Vitse en vanaf 9 april met Pieter De Langhe in verband met vredesonderhandelingen.

Vanaf de 17de van  hooimaand 1488  is Jan van der Vaedt in Brugge, samen met Jan de Caerdevaghere, hoofdman van de gemene neringen, om rust, recht en welvaart in het land te bespreken. Voor het verblijf van beiden met elk twee paarden, de Caerdevaghere 42 dagen en van der Vaedt 45 dagen, wordt samen 242 pond en 10 schellingen betaald.

Vanaf 27 september 1488 is Jan van der Vaedt met twee paarden terug in Brugge “bij mijnen heere van Peenen ende den ghedeputeerden van den anderen tween Leden slands van Vlaendren, om hemlieden tadverterene ende verclaers te doene van den lopinghen, foortsen ende overlasten die daghelicx gheschien uut Dixmuude up de quartieren van Ypre ende slands van den Vrijen, omme daerjeghens provisie te vercrijghene.”  Men betaalt voor zijn verblijf 15 ponden.

Vanaf 29 december 1488 is pensionaris van der Vaedt in Gent om daar de lasten en moeilijkheden te bespreken, die de inwoners van de drie leden van Vlaanderen en speciaal deze van de  kasselrij van Ieper ondervinden. De verblijfkosten met twee paarden voor 45 dagen bedragen 112 ponden.

Vanaf 24 januari 1489 is Jan van der Vaedt terug in Brugge voor de opening van een ambassade en handelsverdragen van Vlaanderen met Engeland. Verblijfkosten voor 14 dagen met twee paarden bedragen 35 ponden.

Voortzetting van voorgaande besprekingen te Brugge vanaf 22 februari; verblijfkosten met twee paarden voor 9 dagen 32 ponden en 10 schellingen.

Op 23 maart 1489 vervoegt Jan van der Vaedt Willem Vitse bij de voortzetting van voorgaande besprekingen. Het handelsverdrag tussen koning Hendrik van Engeland en aartshertog Philips van Bourgondië met de Drie Leden van Vlaanderen werd afgesloten op 3 april 1489.

Op 6 juni 1489 werd meester Jan van der Vaedt samen met Willem Vitse naar Gent gestuurd voor vredesbesprekingen. Elk met twee paarden tijdens 24 dagen kostte deze onderneming 120 ponden.

Op 3 augustus 1489 worden Jan van der Vaedt en Jacop van Steelant, pensionarissen, naar Brugge gestuurd voor confrontatie met de Drie Leden van Vlaanderen om hun mededelingen te aanhoren. Elk met twee paarden, van der Vaedt 9 dagen en van Steelandt 8 dagen, krijgen samen 42 ponden en 10 schellingen.

Op 19 oktober 1489 wordt pensionaris Jan van der Vaedt naar Philips van Cleven te Gent en de gedeputeerden van de twee andere Leden van Vlaanderen gestuurd in verband met de welvaart in het land, speciaal in verband met de berovingen van kooplieden rond de Leie. Acht dagen verblijf met twee paarden kostte 32 ponden 10 schellingen.

Hopelijk zullen we door het samen leggen van kennis en gegevens tot meer inzicht kunnen komen in de herkomst van onze naam.

Bert Vervaet,

Zaffelare

Comments are closed.